Ontwerpvergunning Zonneveld Quadenoord ligt ter inzage

Quadenoord - 07-11-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn om via de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ een omgevingsvergunning en te verlenen voor de bouw van 2 zonnevelden op 2 agrarische percelen op het landgoed Quadenoord. Op 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Renkum hiervoor de ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven’.

De ontwerpvergunning (inclusief de ontwerp-‘verklaring van geen bedenking’) ligt samen met alle relevante stukken (zoals bouwtekeningen en de ruimtelijke onderbouwing), met ingang van woensdag 6 november 2019 voor de duur van 6 weken ter inzage, dus tot en met 17 december 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis van Renkum in Oosterbeek.

Via de website van de gemeente Renkum kunt u alle relevante stukken inzien.