Zonnepark-initiatief in Zuidvelde aangewezen als potentiële locatie voor zonnepark

Zuidvelde - 01-02-2021

Zoals alle gemeenten in Nederland heeft ook Noordenveld de opgave gekregen om zich in te zetten voor de productie van duurzame energie. De ambitie van de gemeente Noordenveld is om ongeveer 100 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030. Projectontwikkelaars kregen na goedkeuring van het beleidskader de tijd om hun zonnepark-initiatief aan de gemeente voor te leggen. Na afweging van alle ingediende projecten en toetsing aan het beleid door het college, is de omgeving van Zuidvelde als meest kansrijk uit de bus gekomen.

Zuidvelde
De beoogde locatie ligt in het zoekgebied waar volgens de gemeente zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn, mits deze op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap. Belangrijke randvoorwaarden staan beschreven in de De Noordenveldse Kwaliteitsgids. De gemeente ziet op de aangewezen locatie in Zuidvelde koppelkansen voor het ontwikkelen en verbeteren van de natuur- en ecologiewaarden. Met het landschappelijk ontwerp zal het zonnepark zodanig worden ingericht dat de landschappelijke kwaliteit wordt behouden en de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Daarnaast zal het zonnepark een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Een samenwerking tussen drie partijen
Het college van Noordenveld heeft de verschillende initiatiefnemers in Zuidvelde toestemming gegeven om de verkenning van dit zonnepark verder op te starten. In Zuidvelde zijn er drie ontwikkelende partijen, die door de gemeente zijn verzocht om samen te werken bij de totstandkoming van drie projecten die samen het zonnepark Zuidvelde zullen vormen. Het gaat hierbij om Energiecoöperatie Noordseveld/Bronnen VanOns, Chint Solar Nederland Projecten B.V. en TPSolar B.V. Uiteindelijk is het aan de gemeente om te bepalen of door de drie partijen aan de randvoorwaarden is voldaan.

Participatie
De exacte locatie, ontwerp en omvang worden na gesprekken met omwonenden vastgesteld. De eerste digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden vond plaats op donderdagavond 28 januari a.s. De tweede digitale informatiebijeenkomst vindt plaats op 15 februari a.s. Tijdens deze avonden kan men meedenken over de landschappelijke inpassing, over de participatie en over andere zaken die men wil inbrengen. Ook zullen zij worden geïnformeerd over hoe zij kunnen mee-investeren in en/of voordeel kunnen ervaren van de opbrengsten van het zonnepark-initiatief.

50% lokaal eigendom
In het zonnepark Zuidvelde wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Energiecoöperatie Noordseveld is daarom benaderd om hieraan invulling te geve. Zij verwacht in de toekomst voor 50% mede-eigenaar worden van het zonnepark. De opbrengst van het zonnepark investeert zij in de verduurzaming van de Noordenveldse gemeenschap.

Naast de directe opbrengsten wordt ook een omgevingsfonds ingesteld. Hierover gaan de drie partijen in overleg met onder andere de belangenverenigingen en de gemeente. Het omgevingsfonds wordt ook besproken tijdens de gesprekken met omwonenden.

Door te streven naar lokaal eigendom, het opzetten van een omgevingsfonds en het betrekken van omwonenden bij de plannen hopen de betrokken initiatiefnemers te zorgen voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Relevante informatie:

Meer informatie over het project en de bijeenkomsten is te vinden op de website van de energiecoöperatie: http://www.noordseveld.nl/zonnepark-zuidvelde/

Gemeentelijk Beleidskader Energieprojecten in het landschap: https://noordenveld.nl/file/3795/download

Noordenveldse Kwaliteitsgids: https://www.gemeentenoordenveld.nl/ruimtelijkeplannen/NL.IMRO.1699.2019SVG002-ow01/d_NL.IMRO.1699.2019SVG002-ow01.pdf

Meer informatie over Energiecoöperatie Noordseveld is te vinden op: www.noordseveld.nl
Meer informatie over Chint Solar Nederland Projecten B.V. is te vinden op: www.chintsolar.nl.
Meer informatie over TPSolar is te vinden op: www.tpsolar.nl.