Privacy Statement

1 Inleiding

1.1 Dit Privacy Statement (“Statement”) wordt gebruikt door Chint Solar Nederland Projecten B.V. (“Chint Solar”), statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1014 AK) Amsterdam aan de Transformatorweg 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70512957. Chint Solar is bereikbaar via info@chintsolar.nl.

1.2 Dit Statement is bedoeld om uit te leggen waarom en hoe er gegevens die natuurlijke personen identificeren of zouden kunnen identificeren (“Persoonsgegevens”) worden verwerkt door Chint Solar. Het Statement is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens op haar website, gelokaliseerd op www.chintsolar.nl (“Website”).

1.3 Tenzij anders aangegeven, is Chint Solar de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerking van de Persoonsgegevens zoals omschreven in dit Statement.

2 Persoonsgegevens en bronnen

2.1 Tijdens uw bezoek aan de Website, kunt u actief Persoonsgegevens aan ons verstrekken wanneer u ervoor kiest om contact met ons op te nemen. Het gaat om de volgende Persoonsgegevens:

2.1.1 Uw naam;
2.1.2 Uw e-mailadres;
2.1.3 Uw telefoonnummer;
2.1.4 De Persoonsgegevens die u in het veld ‘Bericht’ opneemt.

2.2 De Persoonsgegevens die in 2.1 zijn genoemd, worden bij u zelf verzameld. De Persoonsgegevens onder 2.1.1 en 2.1.2 zijn verplicht indien u contact met ons wenst op te nemen via het contactformulier op de Website. Indien u deze Persoonsgegevens niet zou willen verstrekken, kunt u geen contact opnemen met Chint Solar via het contactformulier zoals aangeboden op de Website.

2.3 Naast deze Persoonsgegevens is het mogelijk dat u tijdens uw bezoek aan de Website nog verdere Persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende categorie van Persoonsgegevens:

2.3.1 De Persoonsgegevens die worden verzameld door het plaatsen van cookies op de Website;

2.4 De Persoonsgegevens die in 2.3 zijn genoemd, worden bij u zelf verzameld. Het is niet verplicht om deze Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als deze Persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het optimale gebruik van de Website niet verzekerd worden.

2.5 Indien u meer wenst te lezen over de cookies en vergelijkbare technieken die bij een bezoek aan de Website worden geplaats, bijvoorbeeld hoe u deze uit kunt zetten, dan kunt u ons cookie-statement raadplegen. Dit statement is beschikbaar via deze link.

2.6 Chint Solar past geen geautomatiseerde besluitvorming, zoals bedoeld in artikel 22 (eerste en vierde lid) AVG toe.

3 Grondslagen

3.1 Chint Solar verzamelt Persoonsgegevens op basis van de navolgende grondslagen:

3.1.1 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
3.1.2 Op basis van het gerechtvaardigd belang van Chint Solar om de effectiviteit van haar Website te controleren, zoals maar niet beperkt door het analyseren van de bezoekersgegevens van de Website en om u een optimale Website aan te kunnen bieden, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van Persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer het gaat om Persoonsgegevens van kinderen;
3.1.3 Indien dit nodig blijkt, zal Chint Solar uw aanvullende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vragen.

4 Doeleinden

4.1 Chint Solar verwerkt de genoemde Persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

4.1.1 Om u in staat te stellen via de Website contact met ons op te nemen en om Chint Solar in staat te stellen op u te reageren;
4.1.2 Om Chint Solar in staat te stellen om haar producten en diensten onder de aandacht te brengen en te vermarkten;
4.1.3 Om Chint Solar in staat te stellen om na te gaan hoe populair (onderdelen van) haar Website zijn.

5 Sociale media

5.1 Op de Website bevinden zich verschillende opties om naar een website van een derde partij door te klikken, bijvoorbeeld de LinkedIn-profielen van de teamleden. Indien u ervoor kiest om via deze knoppen naar een website of platform van een derde partij te navigeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat Chint Solar geen controle heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze derde partij. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het privacy statement van de derde partij.

6 Retentie

6.1 Chint Solar bewaart de verzamelde Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden zoals in dit Statement omschreven te bereiken, tenzij er een wettelijke verplichting voor Chint Solar bestaat om deze Persoonsgegevens langer te bewaren. Enkele specifieke termijnen die gelden zijn:

6.1.1 Persoonsgegevens uit het contactformulier

De Persoonsgegevens die u verstrekt door het contactformulier op de Website in te dienen, worden bewaard zolang als nodig is om op uw contactverzoek te reageren en een jaar nadat dit verzoek is afgehandeld, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

6.1.2 Bewaartermijnen cookies

De bewaartermijnen van de Persoonsgegevens die worden verzameld door het plaatsen van cookies en vergelijkbare technieken bij een bezoek aan de Website, worden aangegeven in ons cookie statement, dat u hier kunt lezen.   

6.2 Chint Solar behoudt zich het recht voor om de Persoonsgegevens te anonimiseren, wat betekent dat de Persoonsgegevens niet langer tot een bezoeker van de Website of een andere natuurlijke persoon te herleiden zijn. Chint Solar behoudt zich het recht voor om deze gegevens zolang te bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in dit Statement en zo lang als Chint Solar dit redelijkerwijs nodig vindt.

7 Ontvangers en doorgifte

7.1 Chint Solar geeft Persoonsgegevens door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in dit Statement zijn genoemd. De (categorieën van) ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:

7.1.1 Analytische services ten behoeve van het beoordelen van de effectiviteit van onze Website, zoals maar niet beperkt tot Google Inc;
7.1.2 Het externe bedrijf dat wij inschakelen voor het opslaan van de Persoonsgegevens die via de Website worden verwerkt;
7.1.3 Het externe bedrijf dat wij inschakelen voor het onderhoud van de Website en onze verdere zakelijke leveranciers;
7.1.4 Het externe bedrijf dat wij inschakelen voor onze commerciële doeleinden (onder anderen: MailChimp);

8 Mogelijke ontvangers en doorgiften

8.1 Naast de ontvangers zoals genoemd in artikel 7, is het mogelijk dat Chint Solar Persoonsgegevens openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen, in welke gevallen dit bekend zal worden gemaakt door Chint Solar:

8.1.1 Indien Chint Solar wordt betrokken in een aan- of verkoop, in welk geval er mogelijk Persoonsgegevens worden verstrekt aan de prospectieve koper of verkoper en de Persoonsgegevens worden verstrekt onder dit Statement;
8.1.2 Indien Chint Solar substantieel of geheel onderdeel wordt van een acquisitie, in welk geval de Persoonsgegevens worden overgedragen als vermogensbestanddeel;
8.1.3 Indien Chint Solar op basis van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, of om het Statement, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met u uit te voeren, om de rechten, eigendommen en vrijheden van Chint Solar of anderen te waarborgen, zal Chint Solar hier eveneens toe overgaan.

9 Internationale doorgifte

9.1 Chint Solar geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties, behoudens hierna aan te geven gevallen.

9.2 Chint Solar geeft Persoonsgegevens door aan the Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Deze partij is gevestigd in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield Framework. De details van deze certificering zijn te vinden via de volgende hyperlink: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.    

9.3 Mocht Chint Solar op enige andere wijze Persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties, dan zal Chint Solar vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In dat geval is er een kopie van deze stukken beschikbaar bij Chint Solar.

10 Beveiliging

10.1 Chint Solar hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens en heeft hier passende maatregelen en waarborgen voor getroffen. Deze maatregelen voldoen aan de eisen die de AVG hier aan stelt, en houden onder andere in:

10.1.1 Het beveiligen van de fysieke locaties van Persoonsgegevens;
10.1.2 Het verzekeren van de geheimhouding van Persoonsgegevens;
10.1.3 Het controleren van de toegang tot Persoonsgegevens.

11 Rechten

11.1 De AVG geeft betrokkenen, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:

11.1.1 Het recht om van Chint Solar inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
11.1.2 Het recht om van Chint Solar de rectificatie van Persoonsgegevens te vragen;
11.1.3 Het recht om van Chint Solar verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
11.1.4 Het recht om van Chint Solar te vragen of de verwerking beperkt kan worden;
11.1.5 Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
11.1.6 Het recht van de betrokkene op dataportabiliteit;
11.1.7 Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;
11.1.8 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

11.2 In de uitvoering van deze rechten is het mogelijk dat Chint Solar verzoekt om specifieke aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie wordt slechts verwerkt met het doel om de genoemde rechten uit te oefenen.

12 Vragen

12.1 Voor vragen over dit Statement of de verwerking van Persoonsgegevens door Chint Solar en voor verzoeken ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Chint Solar via de gegevens zoals vermeld in artikel 1.1 van dit Statement.