Spring naar content

Privacy Policy

Privacyverklaring Chintsolar.nl

1 Inleiding

    1. Deze privacyverklaring (“Verklaring”) is opgesteld door Chint Solar Nederland Projecten B.V. (“Chint Solar”), statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudende te (1014 AK) Amsterdam aan de Transformatorweg 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70512957. Chint Solar is te bereiken via informatie@chintsolar.com. 
    1. In deze Verklaring wordt uitgelegd waarom en hoe gegevens die natuurlijke personen (kunnen) identificeren (“Persoonsgegevens”) door Chint Solar worden verwerkt. Deze Verklaring is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens via de website www.chintsolar.nl (“de Website”).
    1. Tenzij anders aangegeven, is Chint Solar de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Verklaring.
  1. Persoonsgegevens en bronnen

2.1 Als u tijdens uw bezoek aan de Website contact met ons opneemt via het contactformulier, verstrekt u actief Persoonsgegevens aan ons. Het gaat hierbij om de volgende Persoonsgegevens:

2.1.1 Uw naam;

2.1.2 Uw e-mailadres;

2.1.3 Uw telefoonnummer;

2.1.4 De Persoonsgegevens die u invult in het veld ‘Bericht’.

2.2 De Persoonsgegevens waarnaar in 2.1 wordt verwezen, worden van u persoonlijk verzameld. De Persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in 2.1.1 en 2.1.2 zijn vereist indien u contact met ons wilt opnemen via het contactformulier op de Website. Indien u deze Persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, kunt u geen contact opnemen met Chint Solar via het contactformulier op de Website.

2.3 Naast deze Persoonsgegevens is het mogelijk dat u tijdens uw bezoek aan de Website nog andere Persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit betreft Persoonsgegevens die worden verzameld door het plaatsen van cookies op de Website.

2.4 De Persoonsgegevens waarnaar in 2.3 wordt verwezen, worden van u persoonlijk verzameld. U bent niet verplicht om deze Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Een optimaal gebruik van de Website kan echter niet worden gegarandeerd indien u deze Persoonsgegevens niet verstrekt.

2.5 U kunt onze cookieverklaring raadplegen indien u meer wilt weten over de verwerking van Persoonsgegevens via cookies en soortgelijke technologieën die worden geplaatst wanneer de Website wordt bezocht. Ook vindt u daarin informatie over het uitschakelen van cookies. Deze verklaring kunt u inzien via deze link.

2.6 Chint Solar past geen geautomatiseerde besluitvorming toe, zoals bedoeld in artikel 22 (eerste en vierde lid) van de AVG.

 

3 Grondslagen 

3.1 Chint Solar verzamelt Persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

3.1.1 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent of voor het treffen van voorzieningen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

3.1.2 Op basis van een gerechtvaardigd belang van Chint Solar met het oog op het beantwoorden van vragen die u via de Website stelt, het controleren van de doeltreffendheid van de Website, zoals, maar niet beperkt tot, het analyseren van de bezoekersgegevens van de Website en om u een optimaal functionerende Website te kunnen aanbieden, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van Persoonsgegevens vereisen zwaarder wegen dan deze belangen, in het bijzonder wanneer het gaat om Persoonsgegevens van kinderen;

3.1.3 Chint Solar zal u om aanvullende toestemming vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens indien dit wettelijk vereist is, zoals bij het gebruik van bepaalde soorten cookies. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie.

 

4 Doelen

4.1 Chint Solar verwerkt de bovengenoemde Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

4.1.1 Om u in staat te stellen contact met ons op te nemen via de Website en om Chint Solar in staat te stellen u van een reactie te voorzien;

4.1.2 Om Chint Solar in staat te stellen zijn producten en diensten onder de aandacht van het publiek te brengen en te verkopen;

4.1.3 Zodat Chint Solar kan onderzoeken hoe populair onderdelen van zijn Website zijn.

 

5 Sociale Media

5.1 De Website bevat verschillende mogelijkheden om door te klikken naar een website van derden, zoals de LinkedIn-profielen van medewerkers. Indien u via deze knoppen naar een website of platform van een derde partij surft, dient u zich ervan bewust te zijn dat Chint Solar geen controle heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze derde partij. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van de derde partij voor verdere informatie.

 

6 Bewaartermijnen

6.1 Chint Solar bewaart de verzamelde Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Verklaring genoemde doelen te realiseren, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat aan de zijde van Chint Solar om deze Persoonsgegevens langer te bewaren. De volgende specifieke bewaartermijnen zijn van toepassing:

6.1.1 Persoonsgegevens uit het contactformulier

De Persoonsgegevens die u verstrekt door het invullen van het contactformulier op de Website worden bewaard zolang als nodig is om te reageren op uw vraag of verzoek en tot zes maanden nadat dit verzoek is afgehandeld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

6.1.2 Bewaartermijnen cookies

De bewaartermijnen van de Persoonsgegevens die bij een bezoek aan de Website worden verzameld door het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën zijn aangegeven in onze cookieverklaring, die u hier kunt inzien.

6.2 Chint Solar behoudt zich het recht voor om de Persoonsgegevens te anonimiseren, wat inhoudt dat de Persoonsgegevens niet meer herleidbaar zijn tot een bezoeker van de Website of een andere natuurlijke persoon. Geanonimiseerde Persoonsgegevens kwalificeren niet als Persoonsgegevens onder de AVG en zijn daarom niet onderworpen aan specifieke bewaartermijnen. Chint Solar behoudt zich dan ook het recht voor deze gegevens te bewaren zo lang als nodig is om de in deze Verklaring opgenomen doeleinden te realiseren en zo lang als Chint Solar dit redelijkerwijs nodig acht.

 

7 Ontvangers en doorgifte

7.1 Chint Solar geeft Persoonsgegevens door aan derden, ontvangers genoemd, indien dit noodzakelijk is voor de realisatie van de in deze Verklaring vermelde doelen. De categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn:

7.1.1 Verleners van analytische diensten voor het analyseren van de doeltreffendheid van onze Website, waaronder, maar niet beperkt tot, Google Inc;

7.1.2 Het externe bedrijf dat wij inschakelen voor de opslag van de Persoonsgegevens die via de Website worden verwerkt;

7.1.3 Het externe bedrijf dat wij inschakelen voor het onderhouden van de Website en onze overige toeleveranciers;

7.1.4 Het externe bedrijf dat wij inschakelen voor onze commerciële doelen.

 

8 Mogelijke ontvangers en doorgifte

8.1 Naast de in artikel 7 genoemde ontvangers is het ook mogelijk dat Chint Solar in de volgende gevallen Persoonsgegevens verstrekt of bekend maakt, in welke gevallen dit door Chint Solar kenbaar zal worden gemaakt:

8.1.1 In het geval Chint Solar betrokken raakt bij een aankoop of verkoop, in welk geval Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de aspirant-koper of -verkoper en de Persoonsgegevens worden verstrekt op basis van deze Verklaring;

8.1.2 In het geval dat Chint Solar in zijn geheel of voor een substantieel deel wordt overgenomen, in welk geval de Persoonsgegevens als activa worden overgedragen;

8.1.3 Chint Solar zal dit ook doen in het geval Chint Solar verplicht is Persoonsgegevens te verstrekken op grond van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de Verklaring, de algemene voorwaarden of de met u gesloten overeenkomst, of om de rechten, eigendom en vrijheden van Chint Solar of andere partijen te beschermen.

 

9 Internationale doorgifte 

9.1 Chint Solar geeft in beginsel geen Persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

9.2 Indien Chint Solar toch Persoonsgegevens doorgeeft buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties, zal Chint Solar bepalen in welke mate het gaat om een adequaatheidsbeslissing in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien daar geen sprake van is, zullen Persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien er passende of geschikte beschermingsmaatregelen zijn. Indien dit het geval is, is een kopie van deze documenten verkrijgbaar bij Chint Solar. Om uw Persoonsgegevens te beschermen, binden wij dergelijke ontvangers van Persoonsgegevens aan modelcontractbepalingen (SCC’s), die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Wij beoordelen in dat geval vooraf (indien nodig met medewerking van ontvangende partijen uit derde landen) per geval of de wetgeving of praktijken in het derde land de doeltreffendheid van de SCC’s kunnen ondermijnen. In dergelijke gevallen zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de lacunes in de gegevensbescherming aan te pakken en deze op het niveau te brengen dat door de EU-wetgeving wordt vereist.

 

10 Beveiliging

10.1 Chint Solar hecht veel belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens en heeft hiertoe passende maatregelen en waarborgen geïmplementeerd. Deze maatregelen voldoen aan de eisen die de AVG in dit verband stelt, en omvatten onder meer:

10.1.1 Het beveiligen van de fysieke locaties van Persoonsgegevens;

10.1.2 Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens;

10.1.3 Het controleren en bewaken van de toegang tot Persoonsgegevens.

 

11 Rechten

11.1 De AVG verleent betrokkenen, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:

11.1.1 Het recht om Chint Solar te verzoeken om de Persoonsgegevens in te zien;
11.1.2 Het recht om Chint Solar te verzoeken de Persoonsgegevens te rectificeren; 

11.1.3 Het recht om Chint Solar te verzoeken de Persoonsgegevens te wissen; 

11.1.4 Het recht om Chint Solar te verzoeken de verwerking te beperken; 

11.1.5 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

11.1.6 Het recht van de betrokkene op dataportabiliteit;

11.1.7 In het geval dat de verwerking is gebaseerd op toestemming: het recht om 

die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;

11.1.8 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.2 Chint Solar kan om specifieke aanvullende informatie vragen wanneer u deze rechten uitoefent. Deze aanvullende informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van de voornoemde rechten.

 

12 Wijzigingen

12.1 Chint Solar kan deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer op de Website of er updates zijn en lees altijd onze meest recente Privacyverklaring voordat u Persoonsgegevens aan Chint Solar verstrekt.

13 Vragen

13.1 Indien u vragen heeft over deze Verklaring of de verwerking van Persoonsgegevens door Chint Solar of indien u een verzoek heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Chint Solar via de gegevens zoals vermeld in artikel 1.1 van deze Verklaring.