Spring naar content

Zonneparken een onmisbare schakel in onze energietransitie

03 november 2023

Onze toekomst staat in het teken van duurzaamheid. Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld en het streven om in 2050 klimaatneutraal te zijn, vereist ingrijpende maatregelen. Het opwekken van groene energie via zonneparken speelt daarin een cruciale rol. Ontwikkelingen in de politiek lijken nu echter een flinke streep door de rekening te zijn voor zon op land.

Bij Chint Solar vinden we dat we een duurzame, groenere toekomst voor de huidige én toekomstige generaties niet in de waagschaal mogen leggen. Het verbieden van zonneparken op landbouwgrond brengt het behalen van de klimaatdoelen in gevaar en is daarnaast een gemiste kans om onze samenleving verder te verduurzamen.

Wij zien verschillende redenen om zonneparken een belangrijk onderdeel te laten blijven vormen in onze energietransitie.

1. Een noodzaak voor de energietransitie

Wind en zon zijn de aanjagers van de energietransitie. Het behalen van de klimaat- en Regionale Energiestrategie (RES)-doelen vereist echter meer dan alleen zonne-energie opwekken via daken en parkeerterreinen. Met een alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit, spelen zonneparken een onmisbare rol om die doelstellingen wél te bereiken.

2. Dubbel ruimtegebruik en natuurbehoud

Zonneparken bieden mogelijkheden voor dubbel ruimtegebruik, zoals Agri-pv, waterberging en recreatie. Ze dragen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en voegen natuur toe in vergelijking met traditionele landbouw.

3. Kansen voor boeren in uitdagende tijden

Boeren staan voor moeilijke keuzes in deze uitdagende tijden: van mislukte oogsten door extreem weer, maatregelen rondom het stikstofbeleid of het niet hebben van een opvolger in de familie. Zonneparken bieden boeren dan juist interessante mogelijkheden. Bijvoorbeeld om een stabiel inkomen te kunnen genereren, het boerenbedrijf te verduurzamen of als aanvullende inkomstenbron om te kunnen blijven boeren. Maar ook als er moet worden geëxtensiveerd in het kader van stikstofbeleid. Door zon op landbouwgrond te beperken, worden boeren gelimiteerd in hun bedrijfsvoering en landgebruik.

4. Maatschappelijke betrokkenheid

We maken de energietransitie met elkaar. Bij Chint Solar hechten we veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en transparantie. Dat hebben we ook zo vastgelegd in de Gedragscode zon op land van branchevereniging Holland Solar. Onze zonneparken worden ontwikkeld via uitgebreide participatietrajecten, waarbij we nauw samenwerken met omwonenden en andere belanghebbenden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de zonneparken breed gedragen worden en rekening houden met de wensen en ideeën van de mensen in de buurt.

5. Opwekken zonne-energie hoeft niet koste te gaan van goede landbouwgrond

Nederland bestaat voor ongeveer 50% uit landbouwgrond. Slechts 0,12% daarvan wordt op dit moment gebruikt voor realisatie van zonneparken. Het benutten van slechts een klein deel van het landbouwareaal voor zonneparken draagt dus al bij aan het versnellen van de energietransitie.

Landbouwgrond is in Nederland een breed begrip. Een deel van de grond die als landbouwgrond is bestemd, is daar niet (langer) voor geschikt. Wij kijken bij het selecteren van geschikte locaties eerst naar landbouwgrond van lagere kwaliteit en opbrengst, land dat het eind van de economische levensduur heeft bereikt, uitgeput, sterk vervuild, last heeft van verzilting door kwelwater of dusdanig is verzakt en daardoor de komende jaren onbruikbaar is om op te boeren. Zo kan de goede landbouwgrond zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor onze voedselproductie.

6. Toekomstige ontwikkelingen en innovaties

De Nederlandse politiek benadrukt de positieve groei van zon-pv, maar erkent ook uitdagingen. Het beleid wordt voortdurend aangescherpt om een duurzame en verantwoorde groei te waarborgen. Er worden maatregelen genomen, zoals de verplichting voor zonnecarports bij parkeerterreinen, de stimulering van circulaire zonnepanelen en regelgeving waaraan zonneparken moeten voldoen. De sector en wijzelf staan echter ook niet stil. Er wordt volop gekeken naar innovatieve oplossingen. Denk aan batterijopslag of kabeltracés om problemen op ons overvolle stroomnetwerk te verhelpen. Of de mogelijkheid om waterstof te produceren op een zonnepark.

Kortom, zonneparken dragen niet alleen bij aan het opwekken van groene energie, maar  bieden ook kansen voor economische ontwikkeling, natuurbehoud en maatschappelijke betrokkenheid. Ze vormen een essentieel onderdeel van een duurzame toekomst voor Nederland, onze kinderen en kleinkinderen.

PatrickdeGroot

Vragen?

Heb je vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Patrick de Groot, Marketing en Communicatie Manager.